Yaki Sushi® Nori

Yaki Sushi® Nori 

50 feuilles / 50 sheets

Net Wt 125g