Pereg® Chapelure Assaisonnée (Viennoise) / Pereg® Seasoned Bread Crumbs (Viennese)

Pereg® Chapelure viennoise assaisonnée / Pereg® Viennese seasoned bread crumbs

Net Wt 255g