Pereg® Chapelure Panko Assaisonnée (à l'Italienne) / Pereg® Seasoned Panko Breadcrumbs (Italian Style)

Pereg® Chapelure Panko Assaisonnée à l'Italienne / Pereg® Italian Style Seasoned Panko Breadcrumbs

Net Wt. 255g